top of page

AVÍS LEGAL

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), XAVIER MILL TORRALBA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, XAVIER MILL TORRALBA informa els usuaris de les dades següents:


RAÓ SOCIAL XAVIER MILL TORRALBA

NIF 40557628A

DOMINI www.xavimill.com

ADREÇA POSTAL RERAVALLS 22,17473 VENTALLO(GIRONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA xavimill@xavimill.com

TELÈFONS 676454071

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de XAVIER MILL TORRALBA confereix la condició d’usuari. El lloc web de XAVIER MILL TORRALBA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per XAVIER MILL TORRALBA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.

▪ Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per XAVIER MILL TORRALBA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix

funcionament del lloc web.
 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

XAVIER MILL TORRALBA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que XAVIER MILL TORRALBA té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s'impossibiliti  l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i XAVIER MILL TORRALBA conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que XAVIER

MILL TORRALBA aplicació en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se XAVIER MILL TORRALBA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, XAVIER MILL TORRALBA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant

per Internet. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. ModificacionsXAVIER MILL TORRALBA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors Indicació de preus En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s'incorpori l'IVA en el preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent, en el seu cas, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicable a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial XAVIER MILL TORRALBA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propieta 

intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de XAVIER MILL TORRALBA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de XAVIER MILL TORRALBA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular XAVIER MILL TORRALBA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol

dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de XAVIER MILL TORRALBA. Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre XAVIER MILL TORRALBA i l’usuari.

XAVIER MILL TORRALBA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l'usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic xavimill@xavimill.com. Així mateix, XAVIER MILL TORRALBA disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuarisXAVIER MILL TORRALBA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. XAVIER MILL TORRALBA té el seu domicili a VENTALLÓ, Espanya. Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis. Resolució de litigis en línia segons l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: la Comissió Europea facilita

una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a través de l’enllaç següent:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page